תקנון ותנאי שימוש באתר

1. כללי
1.1 ברוכים הבאים לאתר האינטרנט) leejeans.co.il להלן: “האתר”) שהינו אתר המהווה חנות ONLINE למכירת מוצרים לצרכנים בישראל. בעלת האתר ומפעילתו הינה חברת “אלוף אינטרנשיונל בע״מ”, ח.פ. 516091865 (להלן: “החברה”) כתובת החברה: המכתש 6 חולון, תל אביב.
1.2 פעולה באתר הינה כל פעולת הזמנה או רכישת מוצרים ו/או שירותים אחרים המוצעים באתר ככל שמוצעים (להלן: “פעולה”).
1.3 תקנון זה כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ויש לראות בכתוב כמתייחס גם ללשון נקבה.
1.4 הוראות התקנון והוראות מדיניות הפרטיות יחולו על כל שימוש של משתמש באתר (להלן ו: “המשתמש”/ “הלקוח”/”הרוכש”/”המזמין”), ויהוו את הבסיס המשפטי בכל עניין שבינך לבין החברה (התקנון ומדיניות הפרטיות יכונו להלן ביחד “התקנון”). עקב כך, הנך מתבקש לקרוא את התקנון במלואו ובעיון. גלישה ו/או כל פעולה באתר, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון ו/או שאר התנאים הנוספים באתר ו/או שיופיעו באתר בעת שימושך, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו ו/או התנאים הנוספים באתר, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
1.5 שימוש באתר מהווה הצהרה כי הינך מודע להוראות התקנון ואת הסכמתך המפורשת לכתוב בו, וכי לא תהא לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות החברה על פי התקנון
1.6 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת, הנוסח האחרון יהיה הנוסח המחייב, בכפוף לכל דין.
1.7 המשתמש מסכים כי רשומות המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר, לרבות קליטת הפרטים שהוזנו ע”י המשתמש באתר, יהוו ראיה חלוטה וסופית לנכונות פעולות המשתמש באתר.
1.8 תמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד יודגש כי ייתכן הבדלי צבעים או שינויים אחרים בין מראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות. ככל שנפלה טעות בתיאור המוצר ו/או במחירו, הדבר לא יחייב את החברה ו/או מי מטעמה. מוסכם ומובהר, כי החברה תשתדל לעשות כמיטב יכולתה להציג בפני משתמשי האתר צילומים ונתונים מדויקים ככל האפשר לגבי המוצרים.
1.9 ביצוע עסקת רכישה באתר הינה בכפוף למלאי הקיים במחסן באתר. החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או הבגדים שתמונותיהם מופיעות באתר.
1.10 החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים ו/או שגיאות אשר החברה לא תישא באחריות כלשהי הנובעת מהן או קשורה אליהן.
1.11 הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת שהושלם תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים טרם השלמת תהליך ההזמנה, יחויב המשתמש באתר לפי המחירים המעודכנים. יובהר כי החברה לא תישא באחריות כלשהי בשל פער במחירים כאמור.
1.12 הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך. לא יחולו באתר כפל מבצעים למעט אם נאמר במפורש אחרת. למען הסר ספק, קוד הקופון הניתן בהרשמה לניוזלטר לא כולל פריטים אשר נמצאים כבר בהנחה כלשהיא.
1.13 תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו”ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
1.14 החברה איננה מתחייבת כי המחירים של הפרטים באתר הם מוזלים ממחירי הפריטים בנקודות מכירה ואין להסתמך על המחירים באתר כאילו החברה התחייבה להציעם במחיר מוזל.
1.15 בכל סתירה ו/או אי התאמה מכל מין וסוג שהוא בין כל תוכן באתר לבין התקנון לרבות מדיניות הפרטיות, יגברו הוראות התקנון ו/או מדיניות הפרטיות , לפי העניין. כמו כן, אין בהגבלת האחריות בסעיף זה כדי לגרוע מהגבלת אחריות אחרת בתקנון ומדיניות הפרטיות.

2. כללי כשרות להשתמש באתר
2.1 כל משתמש רשאי להשתתף בהליכי מכירות באתר על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
2.1.1 המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות .במידה ואין המשתמש בגיר (בן 18 ומעלה) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס.
2.1.2 המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
2.1.3 המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק בישראל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
2.1.4 המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.
2.1.5 החברה שומרת לעצמה הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של גולשים שהתנהגותם אינה הולמת ו/או שאינה לפי כללי ההשתתפות ו/או המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר ו/או מנסים ו/או מבצעים לבצע באתר פעולה כלשהי המנוגדת לדין ו/או להוראות תקנון זה ו/או שעלולה לפגוע בכל דרך בחברה ו/או במוניטין שלה הפלט האלקטרוני של האתר, לרבות כפי שהוזנו ע”י המשתמש, יהווה ראיה חלוטה וסופית לנכונות הפעולות אשר בוצעו ע”י המשתמש באתר.

3. שימוש באתר
3.1 אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות, בכלל זה, אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, מעודד גזענות ו/או אפליה פסולה ו/או ביצוע עבירה פלילית ו/או פורנוגרפי או בעל אופי מיני, גזעני או בלתי חוקי.
3.2 אין לעשות כל שימוש באתר לכל מטרה שהינה בלתי חוקית, פוגענית מחבלת אשר עלולה להפריע ו/או לשבש ו/או לשנות ו/או להשמיד ו/או לפגום ו/או להגביל ו/או להשפיע בכל דרך אחרת על פעולתו התקינה של האתר בכל דרך שהיא, לרבות וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים, תוכנת ריגול, תוכנה זדונית או כל אמצעי או טכנולוגיה משמידה או משבשת אחרת.
3.3 אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומיה או בכל דרך אחרת, לרבות רכישה של מוצרים מהאתר לצורך מכירתם לצד שלישי.
3.4 על המשתמש לוודא כי אינו עושה שימוש לא ראוי באתר, לרבות באמצעות העלאת תוכן ו/או פרסום ו/או שימוש ביצירות ו/או בתוכן ו/או בתמונות בעלות זכויות קניין רוחני של אחרים וזאת ללא הרשאה כדין. הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות ו/או נזק ו/או הפסד /או הוצאה אשר יגרמו למשתמש ו/או העלולים להיגרם לו כתוצאה מהעלאת תוכן משתמש לאתר ו/או בקשר למפורט כאמור. האחריות הבלעדית להעלאת תוכן המשתמש הינה של המשתמש בלבד והוא פוטר בזאת את הנהלת האתר ו/או מי מטעמה לכל הקשור לתוכן המשתמש שמועלה באמצעות שירותי האתר והשלכות השימוש בתוכן זה על ידי הנהלת האתר ו/או צדדים שלישיים. החברה תהא רשאית לסיים לאלתר את השימוש של משתמש בעובר על האמור לעיל /או למנוע ממנו כל שימוש עתידי באתר.
3.5 הנהלת האתר שומרת על זכותה להמחות את זכויותיה או חלקן לפי תנאי שימוש אלו לכל צד שלישי, כפי שתמצא לנכון מבלי כל חובה מצידו לפרסם את דבר ההמחאה באתר.
3.6 החברה רשאית בכל עת, ולפי שיקול דעתו המוחלט, להפסיק את השירותים המוצעים באתר, באופן זמני או לצמיתות, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת. המשתמש מאשר בזאת כי החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לאובדן מידע ו/או נזקים כלשהם הנובעים ו/או הקשורים להחלטת החברה בעניין השירותים.

4. אופן המכירה
4.1 החברה מאפשרת למשתמש העומד בתנאי סעיף 2 לעיל לרכוש מוצרים ושירותים שונים באמצעות האתר.
4.2 יתכן וחלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת תהליך ההרשמה תידרש לבחור שם משתמש וסיסמא שיזהו אותך בעת השימוש. הנהלת האתר רשאית לקבוע מעת לעת דרכי זיהוי נוספות או אחרות. על הלקוח לשמור על שם המשתמש והסיסמא בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם. על הלקוח להקפיד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה.
4.3 עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג “דף פעולה”, המוצר או השירות המוצע למכירה, ומחיר המוצר (להלן: “דף הפעולה“).
4.4 כדי לבצע הזמנה של מוצר או שירות יש תחילה לבחור את המוצר לרבות מידה, צבע וכמות. לאחר מכן, יש להקליד פרטים בסיסיים נכונים ומדויקים כגון שם פרטי, שם משפחה, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי או פרטי תשלום באמצעות פייפאל והערות ומידע בנוגע לפעולה אותה מתבקש השליח לעשות במידה והנמען אינו בבית (להלן: “טופס ההזמנה”) ואז הופך המשתמש ל”מבצע הפעולה”. מטעמים של אבטחת מידע והגנה על פרטיות הלקוח, נתוני אמצעי התשלום שלך לא ישמרו במאגר הנהלת האתר וישמשו רק לצורך השלמת הזמנת המוצר שבחרת. השדות שיסומנו במפורש מחייבים מילוי. ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להשתמש בשירותים אלה. כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם, האחריות למילוי הפרטים הינה על המשתמש בלבד והחברה לא תהא אחראית לפרטים שגויים שהוזנו ע”י הלקוח ותקלות שחלו כתוצאה מכך, ולא תישא בכל הוצאה הקשורה לכך.
4.5 מסירת פרטים שגויים בכוונה או ללא הרשאה עלולה להוות עבירה על החוק. נגד לקוח המגיש פרטים שגויים עלולים להינקט הליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
4.6 עסקאות מעל 500 ש”ח מותנות באימות קוד שיתקבל ב SMS והזנתו במסך התשלום.
4.7 החברה רשאית על פי שיקול דעתה, לבטל עסקה כאשר קיים חשש שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל ו/או במקרה של הגשת פרטים כוזבים ו/או חלקיים ו/או לא מדויקים ו/או ככל שעולה חשש שאין התאמה בין מבצע העסקה לבעל כרטיס האשראי והכול בהתאם לשיקול דעתה של החברה. החברה תוכל לבקש מהמזמין כל פרט רלוונטי ו/או אסמכתא לבירור זהות המזמין וזהות בעל כרטיס האשראי ו/או כל פרט הנדרש על ידי חברת האשראי ו/או כל פרט רלוונטי לפי שיקול דעתה.
4.8 לאחר ביצוע הפעולה יתבצע אימות פרטי כרטיס האשראי/ פייפאל באמצעות חברת הסליקה ולאחר קבלת אישור מחברת האשראי או מאת פייפאל וביצוע פעולה CHECK OUT ע”י הלקוח, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה, ובשים דגש כי, עסקת הקנייה תשתכלל רק לאחר שהחברה תקבל אישור מאת פייפאל או מחברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנוהלי העבודה הקיימים בינן לבין החברה. אישור על ביצוע ההזמנה יישלח בדואר אלקטרוני בתוך 72 שעות ממועד אישור ההזמנה המכיל את פרטי העסקה כנדרש על פי חוק (בכפוף לזמינות המוצרים במלאי)(להלן: “מסמך פרטי העסקה”).
4.9 במקרה והודעת אימות ו/או מסמך פרטי העסקה לא נמסרו ו/או התקבלו אצל הלקוחה כאמור לעיל, מכל סיבה שהיא, יודיע הלקוח לחברה על כך בהקדם האפשרי.
4.10 האתר עושה שימוש במערכת הצפנה בתקן PCIהחברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
4.11 יובהר ויודגש, משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את החברה. רישומי מחשב עיבוד הנתונים של החברה, המנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר כאמור, יהוו ראיה לכאורה לאמור בהן.
4.12 חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי או פייפאל, לאחר ביצוע הפעולה.
4.13 ויודגש, הגשת פרטים כוזבים ביודעין עלולה להוות עבירה פלילית. כנגד המוסר פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ו/או פליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה עקב שיבוש הליכי המכירה.
4.14 במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי או פייפאל יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות של החברה. לצורך הסדרת אישור חברות האשראי/פייפאל לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולת הזמנה ורכישה תחשב כמושלמת רק לאחר אימות פרטי האשראי ואישור התשלום ע”י פייפאל, מבצע הפעולה וחברת האשראי. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח החל ממועד אישור העסקה ע”י פייפאל או חברת כרטיסי האשראי. ללא אישור סופי מפייפאל או מחברת האשראי על אישור העסקה, תהיה ההזמנה בטלה והחברה לא תהיה מחוייבת כלפי הלקוח בשום דרך לרבות לא בשמירת המוצר במלאי.
4.15 אישור פעולת הרכישה והתחייבות החברה לאספקה, מותנית בכך שהמוצר זמין במלאי מחסני החברה במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. יובהר שגם אם לא צוין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא החברה מחויבת במכירת המוצר, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בגין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם ללקוח ו/או לצד ג’. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובתה של החברה להשיב ללקוח כל סכום ששילם במידה ואכן שילם לחברה או לבטל את החיוב במידה ובוצע. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תבוטל העסקה וללקוח לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לחברה על ידי הלקוח.
4.16 החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של גולשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי ההשתתפות, או המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר.
4.17 בעת הרשמה לאתר, מוצעת אפשרות הרשמה לקבלת ניוזלטר של החברה. לקוח אשר מעוניין להסיר עצמו מרשימת הדיוור לאחר שנרשם, יעשה זאת באמצעות הקישור המצוי בתחתית הדיוור שהתקבל או בכתב לשירות הלקוחות של החברה.
4.18 המכירה באתר הינה בשיטת מכירה רגילה לכל דבר ועניין. מכירה רגילה היא מכירה של מוצרים במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי. המשתמש בוחר מוצר ומבצע את הקניה בהתאם להוראות באתר.
5. מועדי אספקה, הובלה ומשלוח
5.1 לאחר אישור פעולת הרכישה החברה תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל שהקלדת בעת ביצוע הרכישה. החברה תפעל כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף הפעולה של המוצרים או השירותים. החברה מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות פייפאל או כרטיס אשראי והתקבל כמפורט לעיל ולהלן.
5.2 החברה לא תהא אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח ו/או דואר ישראל, לרבות איחור בביצוע האספקה. לא תתאפשר אספקת פריטים בימי שישי/שבת/ערבי חג, חוה”מ וחג.. החברה אינה מחויבת לספק את הפריטים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית. האספקה לבית הלקוח ו/או לכתובת אחרת בהתאם לבחירתו תהא מוגבלת לאזור פעילות חברת השילוח, בפריסה כלל ארצית. במידה ולא תתאפשר אספקת הפריטים לכתובת שהוזנה ע”י המשתמש, תתבצע אספקת הפריטים באמצעות דואר רשום לכתובת שהוזנה ע”י המשתמש.
5.3 החברה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה של הזמנה, שנגרם כתוצאה מ”כוח עליון” ו/או מאירועים שאינם בשליטתם של החברה, לרבות שביתות, השבתות, אסונות טבע, מזג אוויר חריג וכיוצ”ב, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים או בשירות הדוא”ל שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה.
5.4 מובהר כי זמני האספקה המפורטים לעיל הינם זמנים משוערים וכי ייתכנו שינויים בזמני האספקה עקב עיכובים, התלויים בצד ג’ ושאינם תלויים בחברה. המשתמש מאשר כי ידוע לו כי יכול ואספקת הפריטים תיעשה בתוך זמן קצר או ארוך יותר מן הזמן המשוער וכן, מאשר כי ידוע לו כי החברה לא תהא אחראית לאיחור באספקת הפריטים.
5.5 באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית החברה תהיה רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.
5.6 המוצר הנרכש יסופק באמצעות חברת שילוח לבית הלקוח תוך שמונה ימי עסקים. כל המשלוחים הינם בתשלום על חשבון הלקוח ויתווספו למחיר הפריטים המצויין באתר, אלא אם נקבע אחרת ע”י החברה.
5.7 עלות משלוח של הזמנה (בחבילה אחת) שסכומה אינו עולה על 199 ₪ – תעמוד על 29.90 ₪ דמי משלוח לכל חבילה.
5.8 עלות משלוח של הזמנה (בחבילה אחת) שסכומה עולה על 199 ₪ יהיה ללא עלות משלוח (לחבילה אחת).
5.9 שליחות חוזרת מהלקוח (איסוף) במקרה של החזרת פריט היא בעלות של 29.90 ₪.
5.10 במקרה של פיצול ההזמנה למספר משלוחים ביוזמת החברה, יחולו תעריפי המשלוחים בהתאם לשווי ההזמנה הכוללת שביצע הלקוח במעמד ההזמנה.
5.11 ככל שהלקוח אינו בבית, השליח ישאיר את המשלוח ליד הדלת או בארון החשמל במקרה בו התקבל אישור מהלקוח, החברה לא תהא אחראית לכל נזק ו\או אובדן או נזק עקיף או תוצאתי אחר מסוג שהוא שיגרמו למשלוח כתוצאה מכך.
5.12 לקוח מוזמן לאסוף את הזמנתו ללא תשלום בכתובת חנות הדגל בדיזינגוף 162, תל אביב.
5.13 הנהלת החברה שומרת על זכות לעדכן את תעריפי המשלוחים מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
5.14 מועד אספקת המוצרים/שירותים המפורט בדף הפעולה הוא בימי עבודה הנספרים מיום ההזמנה שהוא יום קבלת האישור לעסקה מפייפאל או מחברת האשראי של הלקוח (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג). החברה עושה כמיטב יכולתה להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצורכי המזמין, וזאת בכפוף למדיניות חברות ההובלה.
5.15 מועד האספקה כמפורט לעיל אינו חל על פריטים שאזלו מהמלאי ו/או על הזמנה שבוצעו בה שינויים בהתאם לדרישת הלקוח (שינוי בתוכן ההזמנה, בכתובת המשלוח וכיוצ”ב).
5.16 לקוח אשר יבחר איסוף חבילה מהחנות, יקבל הודעה לנייד כאשר החבילה תגיע לסניף. חבילה אשר לא תאסף בתוך 6 שבועות ממועד קבלת ההודעה, תישלח חזרה למרלו״ג החברה והלקוח יזוכה בסכום הפריטים.
5.17 לא סופק המשלוח מסיבה הקשורה בלקוח, לרבות אך מבלי לגרוע, עקב מסירת פרטים שגויים ו/או לא נכונים ו/או לא מדוייקים בעת ביצוע ההזמנה ו/או מכיוון שהלקוח לא היה בכתובת אספקת המשלוח בשעה היעודה ו/או שהלקוח סירב לקבל את המשלוח, יחוייב הלקוח בעלות דמי המשלוח ודמי הטיפול בגין המשלוח.
6. שירות לקוחות
6.1 לשאלות לגבי המוצרים המוצגים באתר והפעילות באתר אנו מזמינים אותך לפנות לנציגי השירות בחברה.
6.2 פרטי היצרן או היבואן יופיעו על גבי המוצר שישלח אליכם. במקרים בהם המידע לא זמין ניתן לפנות לחברה דרך מייל שירות הלקוחות.
6.3 לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה בדואר אלקטרוני leejeans@mgin.co.il.
6.4 נציגי שרות לקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה. שירות הלקוחות פעיל בימים א’-ה’ בין השעות
9:00-15:30 בטלפון 054-9490365. לאחר שעות הפעילות, תוכלו להשאיר את הפנייה בכתובת המייל leejeans@mgin.co.il
7. ביטולים
7.1 מבצע פעולת הרכישה בלבד רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן“), כפי שיפורט לעיל ולהלן, למעט ברכישת פריטים מסוימים, המפורטים בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן ואשר בהם, לא יוכל מבצע הפעולה לבטל את העסקה.
ניתן להחזיר פריט שנרכש באתר תוך 14 ימי עסקים מיום קבלת המשלוח/איסוף החבילה או קבלת המסמך המכיל את פרטי העסקה- המאוחר מבניהם (או 7 ימי עסקים במקרה של פריט שנרכש בסייל), בהנחה שלא נעשה בו שימוש והוא יוחזר עם תווית מחוברת ובצורתו המקורית בצירוף חשבונית. תנאים אלו תקפים להחזרה באמצעות שליח בעלות של 29.90 ש”ח או בחנות. לא ניתן להחזיר או להחליף פרטי הלבשה תחתונה ובגדי ים .
7.2 במידה ולקוח מעוניין לבטל עסקה/מכירה, יוכל לעשות זאת באמצעות פנייה בטלפון לשירות לקוחות, או באמצעות פניה לשירות הלקוחות של החברה בדואר אלקטרוני leejeans@mgin.co.il
בנוסף, ניתן לבטל עסקה באמצעות , וואטסאפ, מייל, דואר רשום וטופס ייעודי באתר. בהודעת הביטול יפרט הלקוח את שמו המלא, מס’ הזהות שלו ומס’ ההזמנה.
7.3 בוטלה ההזמנה בהתאם לסעיפים 7.1-7.2 לעיל, שלא בשל פגם ו/או אי התאמה, תשלח ללקוח הודעת דואר אלקטרוני המאשרת זאת, והחברה תחזיר ללקוח, תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול כאמור בסעיף 7.1 דלעיל את הסכום ששולם על ידו, באם בחר הלקוח לבצע את הרכישה בפייפאל או בכרטיס אשראי, בעת ביצוע ההזמנה, בניכוי דמי ביטול שיעור 5% ממחיר ההזמנה או 100 ₪, לפי הנמוך מבין השניים. ההחזר הכספי ייעשה בתאם להוראות החוק, ויוחזר לכרטיס האשראי/ חשבון הפייפאל באמצעותו בוצעה הרכישה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי. ביטול הזמנה שלא בשל פגם ו/או אי התאמה יתאפשר עד 3 פעמים לכל היותר, עבור כל הזמנה.
7.4 לא יינתן זיכוי כספי בגין פריטים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים ושוברי מתנה.
7.5 החזרת או החלפת המוצר כפופה לכך שהמוצר תקין ולא נעשה בו כל שימוש או התאמות אישיות עבור הלקוח וככל הניתן כל עוד לא נותקה התגית\תווית מן המוצר והמוצר באריזתו המקורית. בכפוף לתנאים המפורטים לעיל החברה תספק החזר כספי מלא, ללא דמי ביטול במקרה של החזרת המוצר בידי הלקוח.
7.6 ביחס ל- “עולה חדש”, “אדם עם מוגבלות” ו”אזרח ותיק”, כקבוע בסעיף 14ג’1 לחוק הגנת הצרכן, רשאי הלקוח לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום ביצוע ההזמנה, מיום קבלת ההזמנה אצל הלקוח או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי העניין, לפי המאוחר, בכפוף להצגת תעודה מתאימה, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החברה ללקוחה כאמור (לרבות באמצעות תקשורת אלקטרונית), ובכל מקרה הכל בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בסעיף 14ג’1 לחוק הגנת הצרכן כאמור.
7.7 יודגש כי, אין בזכותו של צרכן לבטל עסקה כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה במקרה של החזרת מוצרים שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשות הצרכן, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנעשה בו שימוש, שאריזתו נפתחה או נפגמה, שניזוק, שנפגם, שהתקלקל ו/או שספג פגיעה כלשהי. משכך לקוח המבקש לבטל עסקה מתבקש להחזיר מוצר עם התווית ובאריזתו המקורית ככל הניתן. כן מתבקש הלקוח, על מנת להימנע מגרימת נזק למוצר, להימנע מעשיית שימוש במוצר ולהחזירו ללא כל פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
7.8 למען הסר ספק, החברה לא תישא באחריות כלשהי שהעלות בגינה עולה על ערך המוצר הנרכש ו/או כל נזק עקיף ו/או תוצאתי.
7.9 הלקוח יבדוק את המוצר מיד עם קבלתו ויודיע לחברה אם המוצר שהתקבל פגום או שונה מהותית מכפי שהמופיע באתר.
7.10 החברה תהא בעלת שיקול הדעת הבלעדית למצבו של המוצר המוחזר ואינה אחראית לשימוש שיעשה הלקוח שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה לרבות הוראות כביסה ו/או כל הוראה הנוגעת לשימוש במוצרים.
8. ביטול כתוצאה מפגם או אי התאמה לפרטים המופיעים באתר
8.1 על הלקוח לבדוק את המוצר מייד עם קבלתו. במידה שהלקוח קיבל את המוצר כשהוא פגום ו/או כאשר מפרט המוצר שונה מהמפרט שפורסם באתר ו/או עקב אי אספקת המוצר במועד שנקבע לכך ו/או הפרה של תנאי החוזה ע”י החברה, רשאי הלקוח לבטל את העסקה תוך 14 יום מיום קבלת המוצר, על-ידי הודעת ביטול בכתב או בע”פ לשירות הלקוחות של החברה, כמפורט בסעיף 7.2 לעיל, הכול בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981.
8.2 במקרה בו הלקוח מבקש לבטל את רכישת המוצר הפגום, יחולו ההוראות הבאות:
(1) תישלח ללקוח הודעת דואר אלקטרוני המאשרת את ביטול הרכישה, והחברה ו/או מי מטעמה ייצרו קשר עם הלקוח לשם תיאום איסוף המוצר הפגום, על חשבון החברה.
(2) הושב המוצר הפגום אל החברה, החברה תחזיר ללקוח, תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול כאמור בסעיף‎ 8.1 לעיל את הסכום ששולם על ידו עבור אותו מוצר פגום. במקרה של ביטול מחמת פגם, תחזיר החברה ללקוח את דמי המשלוח, ככל ששולמו על ידו.
8.3 אין בזכותו של צרכן לבטל עסקה כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה במקרה של החזרת מוצרים שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשות הצרכן, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנעשה בו שימוש, שאריזתו נפתחה או נפגמה, שניזוק, שנפגם, שהתקלקל ו/או שספג פגיעה כלשהי. משכך לקוח המבקש לבטל עסקה מתבקש להחזיר מוצר עם התווית ובאריזתו המקורית ככל הניתן. כן מתבקש הלקוח, על מנת להימנע מגרימת נזק למוצר, להימנע מעשיית שימוש במוצר ולהחזירו ללא כל פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
9. ביטול מכירה ע”י החברה והפסקת פעילות האתר
9.1 בכל מקרה אשר בו, מחמת “כח עליון”, נבצר מהחברה לנהל את האתר כתיקנו, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלו, תהא החברה רשאית לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם, בסעיף זה “כוח עליון” משמעו כבמקובל על פי דין ולרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או אירועי טבע חריגים ו/או חבלה כלשהי ו/או מלחמה ו/או אירוע בטחוני.
9.2 במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים ו/או אספקת השירותים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כוח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או השירותים בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של מכירה רגילה או אספקת המוצרים ו/או השירותים ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים ו/או השירותים בין מועד פרסום המוצר ו/או השירות לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר ו/או השירות, רשאי האתר לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם ו/או להפסיק את פעילות האתר.
9.3 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הרי שאם לאחר סיום מכירה התגלה כי המוצר ו/או השרות אזל מהמלאי, רשאית החברה לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. יובהר כי יתר הפריטים בהזמנה יסופקו ללקוח בהתאם להזמנתו. בוטלה מכירה כאמור החברה לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, הוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, וזאת בכפוף לכך שהחברה תשיב ללקוח כל סכום ששילם, במידה ששילם ו/או תבטל את החיוב שבוצע בגין הפריט החסר.
9.4 במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר ו/או השירות, במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר/שרות או בכל חומר הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים ממגיש ההצעה, רשאית החברה לבטל את הרכישה הספציפית ולזכות את הלקוח בהחזר כספי מלא.
9.5 אם הלקוח הפר הוראה מסעיפי תקנון זה ו/או כל מסמך מחייב אחר ו/או יתגלה שהלקוח הזין פרטים שגויים בעת הרישום לאתר ו/או ביצוע ההזמנה, רשאית החברה לבטל עסקה, כולה או חלקה.
9.6 אם קיים חשש מצד החברה שהתמורה בגין המכירה לא תתקבל ו/או שכרטיס האשראי שברשות הלקוח נחסם ו/או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
9.7 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה רשאית שלא לאשר עסקה מסיבות נוספות, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
9.8 בכל אחד מהמקרים כאמור, תשלח החברה ללקוח הודעה על ביטול ההזמנה, והתמורה תוחזר ללקוח בתוך 14 ימים ממתן ההודעה, והלקוח מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין.
9.9 מובהר בזאת כי הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 החלות והתקפות במועד העסקה הן ההוראות המחייבות אף אם בתקנון זה או באתר רשום אחרת.
10. אחריות ושירות
10.1 החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית. כמו כן, מובהר כי המשתמש מתחייב לשפות ו/או לפצות את החברה בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מפעילותו באתר בניגוד להוראות תקנון זה.
10.2 נפלה טעות קולמוס בתיאור הצבע ו/או בנראות הצבע, ו/או באופן בו נראה הצבע במסך המשתמש, לא יחייב הדבר את החברה. קטלוג הצבעים באתר נועד להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין הצבעים המוצגים באתר, חלקן או כולן, לבין הצבעים הנמכרים בפועל.
10.3 בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך הבגד/מוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.
10.4 החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה הלקוח שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה לרבות ביצוע כביסה ו/או כל שימוש אחר בבגדים או באביזרים הנמכרים באמצעות האתר.
10.5 בכפוף לכל דין, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, שיגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שהזין הלקוח במהלך פעולת ביצוע ההזמנה יאבד או יגיע לגורם כלשהו שאינו החברה ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
10.6 הנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.
10.7 הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם הלקוח סבור כי המוצרים שרכש באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, הוא מוזמן לפנות לשירות הלקוחות כמפורט בסעיף 7.2 לעיל והנהלת האתר תטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן.
10.8 בכל סתירה ו/או אי התאמה מכל מין וסוג שהוא בין כל תוכן באתר לבין תנאי התקנון, לרבות מדיניות הפרטיות, יגברו הוראות תנאי התקנון ו/או מדיניות הפרטיות , לפי העניין. כמו כן, אין בהגבלת האחריות בסעיף זה כדי לגרוע מהגבלת אחריות אחרת בתנאי התקנון ומדיניות הפרטיות.
11. קניין רוחני
11.1 כל זכויות הקניין הרוחני בחברה, אם נרשמו ו/או טרם נרשמו ו/או בהליכי רישום, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר החברה, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים, תמונות, טקסט, קטעי וידאו וכד’), קוד המחשב של האתר, כתובת האינטרנט שלו וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.
11.2 אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותו המפורשת של החברה מראש ובכתב.
11.3 אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים ע”י החברה, בבסיס הנתונים של החברה, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים החברה בלא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב.
11.4 החברה מאשרת לפרסם נתונים מתוך הנתונים המתפרסמים באתר באתרים של צד ג’, בכפוף לכך שמקור המידע יישמר ויצויין במפורש שהמידע / צילום נלקחו מאתר החברה. החברה תהיה רשאית להורות למשתמש להסיר פרסום או מידע בו נעשה שימוש באופן שלטעמה פוגע באינטרסים של החברה או בקניינה.
11.5 החברה מתירה להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה וכן לקשר לעמודים המצויים בתוכו (“DEEP LINK”), או לעמוד הבית בלבד. החברה תהיה רשאית להורות למשתמש להסיר פרסום או מידע בו נעשה שימוש באופן שלטעמה פוגע באינטרסים של החברה או בקניינה.
11.6 אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו החברה, אלא בכפוף לקבלת הסכמתו לכך מראש ובכתב.
11.7 השם החברה וכן שם המותג (החברה) של האתר, סימני המסחר של החברה (בין אם נרשמו ובין אם לאו), שמה של החברה וסימני המסחר שלה – הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
11.8 דומיין האתר, אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של החברה. כל שימוש בקנייה זה של החברה יעשה על פי הוראות תקנון זה בלבד.
11.9 אין לעשות שום שימוש בשום סימן מסחרי או עיצוב של מוצר או דגם המופיעים באתר או בצילומים המצויים באתר שהינם קניין רוחני מוגן, הן מכח הדין בישראל והן מכח אמנות בינלאומיות אליהן הצטרפה מדינת ישראל.
12. שמירה על סודיות הנתונים ופרטיות המשתמש
12.1 בהיותך הלקוח, מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית עפ”י רצונך ובהסכמתך. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתך למסירתם.
12.2 החברה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה כאמור חלק בלתי נפרד מתנאי תקנון זה. על פי המפורט במדיניות הפרטיות המצויה באתר.
12.3 מבלי לגרוע מהאמור בתקנון, החברה וכל מי מטעמה תהא רשאית לשלוח למשתמש, מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, הודעות, תזכורות, עדכונים בנושאים שונים ועוד וזאת, לכתובת דוא”ל, טלפון נייד וכל אמצעי אחר ונוסף.
13. תנאים נוספים
13.1 נפלה טעות קולמוס בתיאור הצבע ו/או בנראות הצבע, ו/או באופן בו נראה הצבע במסך המשתמש, לא יחייב הדבר את החברה. קטלוג הצבעים באתר נועד להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין הצבעים המוצגים באתר, חלקן או כולן, לבין הצבעים הנמכרים בפועל.
13.2 החברה לא אחראית, ככל שיש כאלה, לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית (link). החברה אינה מתחייבת כי הקישורית תוביל את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל.
13.3 הפעילות באתר וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש באתר, לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי השימוש יוכפפו לדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט המקומית תהא במחוז ת”א.
13.4 למען הסר ספק, תנאי השימוש באתר אינם יוצרים ולא יתפרשו כיחסי עובדי-מעביד ו/או יחסי שותפות ו/או מיזם משותף ו/או יחסי שליחות ו/או מתן זיכיון.
13.5 אין בהצגת החנויות, מוצרים ו/או שירותים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגביהם, אופיים או טיבם ע”י החברה.
13.6 רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה חלוטה וסופית לנכונות הפעולות.
13.7 החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן. רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את מבצעי הפעולות באתר.
13.8 מובהר כי ניתן לשלם באתר אך ורק באמצעות כרטיס אשראי או פייפאל כמפורט לעיל, וכי אין אפשרות לשלם באתר באמצעות תלושי/ תווי קניה על שלל סוגם ו/או גיפט קארד ו/או כל אמצעי אחר לרבות אמצעי תשלום אחרים שכן ניתן לשלם דרכם באופן פרונטלי בחנויות החברה.
13.9 מובהר, כי כאשר הלקוח מצטרף לשירותי האתר או כחבר במועדון הלקוחות של הרשת אשר ממלא פרטי דואר אלקטרוני ו/או טלפון סלולרי ומסמן אישור קבלת דיוור במקום הייעודי לכך, מהווה הסכמה של הלקוח לקבלת הודעות וחומר שיווקי שהרשת מפיצה ו/או תפיץ בעתיד באשר למבצעים, הנחות והטבות בלעדיות המוענקים ו/או יוענקו בעתיד לחברי המועדון, באמצעות הודעות SMS ומיילים שיישלחו ישירות למכשירו הסלולרי או לתיבת הדואר האלקטרוני של הלקוח, ולהיכלל לשם כך ברשימת תפוצת חברי המועדון של הרשת. בכל שלב לקוח יכול לבקש הסרתו מרשימת התפוצה.